Krajina:
Jazyk: English

|

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Kto je prevádzkovateľom (správcom) spracúvaných osobných údajov

   Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je BILY s.r.o. so sídlom Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka, IČO: 46 866 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57590/L.

   Kontaktné údaje na správcu sú: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka ale e-mailový kontakt: rozbalsiradost@rozbalsiradost.sk

  Správca nemenoval poverenca osobných údajov

Aké osobné údaje o Vás spracúvame

   Spracúvame zákonom povinné údaje, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom. Ide teda o meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo kontaktnú adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Zároveň tieto údaje využívame na marketingové účely a prevádzkovanie spotrebiteľských súťaží a vernostných programov. 

Aká je doba uloženia osobných údajov

  Osobné údaje sú uchovávane na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z plnenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje uchovávané za účelom marketingových aktivít a vernostných programov sú uchovávané do doby odvolania súhlasu s ich spracúvaním na tieto účely.

Aké máte práva?

V súlade s GDPR máte právo na:

 • prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa:
 • právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ  Vaše osobné údaje spracúva
 • právo získať prístup k týmto údajom
 • právo na kópiu týchto osobných údajov
 • právo na opravu Vašich spracúvaných osobných údajov
 • právo na vymazanie Vašich údajov, okrem tých údajov, ktoré zákon ukladá povinne uchovávať
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a účely spotrebiteľských súťaží
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov
 • právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Na tejto stránke používame cookies pre zlepšenie vašej návštevy, analýzu výkonnosti a zhromažďovanie údajov. Na tento účel môžeme používať služby a nástroje tretích strán. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo "Prijať všetko". Kliknutím na "Nastavenia" si tiež môžete vybrať, aký druh súborov cookie chcete povoliť. View more
Súhlasím
Nesúhlasím
Späť